luty 26

Czym charakteryzuje się stanowisko głównego technologa?

czym charakteryzuje się praca głównego technologaStanowisko głównego technologa, w porównaniu do standardowo rozpatrywanego zawodu technologa, wyróżnia się przede wszystkim pełnieniem obowiązków kierowniczych. Jest to stanowisko wyższego szczebla, wymagające specjalistycznych kompetencji, ugruntowanej wiedzy i wielu lat doświadczenia.

Główny technolog kieruje podległą mu komórką organizacyjną. Do jego podstawowych obowiązków należy opracowywanie technologii produkcyjnych/budowlach/informatycznych, w zależności od branży, w jakiej jest zatrudniony. Niesie to za sobą konieczność przygotowywania odpowiednich instrukcji oraz programów, między innymi kontrolnych (dotyczących badania prób czy ustalania parametrów technologicznych) oraz nadzorowanie zarówno pracy, jak i samych pracowników.

Główny technolog odpowiedzialny jest również za kontakty z dostawcami i przedstawicielami, musi zatem posługiwać się językiem angielskim w stopniu biegłym oraz być przygotowanym na odbywanie podróży służbowych. Jego praca, jako kierownika, wiąże się także z kontrolingiem przestrzegania przepisów BHP oraz opieką nad dokumentacją techniczną. Zarobki głównego technologa wahają się w okolicach 5800 złotych brutto.

luty 22

Technolog nie jedno ma imię…

technolog nie jedno ma imięZawód technologa to bardzo atrakcyjna alternatywa dla osób z wykształceniem inżynierskim, wykazujących się nieprzeciętnie rozwiniętymi zdolnościami technicznymi. Samo określenie technolog jest jednak mocno nieprecyzyjne i nie przynosi jasnej definicji konkretnego stanowiska. W zależności bowiem od profilu branżowego firmy, w samych jej ramach wyróżnić można kilka rodzajów technologów, których zadania zawodowe są zgoła odmienne.

Jakich zatem technologów możemy spotkać w większych przedsiębiorstwach?

Przede wszystkich będą to technolodzy, zajmujący się innowacjami i wprowadzaniem na rynek nowych technologii. Znaczna część ich pracy jest badawcza i wykorzystuje narzędzia, służące do analizy rynkowej. Pracownik taki bada oczekiwania rynku, przygotowuje projekty, modernizuje istniejące już metodologie i opracowuje nowe, dostosowując je do potrzeb konsumentów.

Kolejnym technologiem, jest technolog odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesów – nie tylko je kontroluje, ale także tworzy nowe zależnie od potrzeb, zajmuje się także szkoleniem pracowników i prowadzeniem dokumentacji.

Niezbędny w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest również technolog do spraw jakości, a więc osoba tworząca standardy jakości oraz kontrolująca ich przestrzeganie. Specjalista ten dokonuje ekspertyz, przestrzegając nie tylko zasad wewnętrznych, ale także norm międzynarodowych.

Na koniec wyróżnić możemy technologów sensoryków, którzy współpracują z działem marketingu i zajmują się szczegółową oceną rynku.

luty 14

Co warto wiedzieć o zawodzie technologa produkcji?

co warto wiedzieć o zawodzie technologa produkcjiTechnolog produkcji nazywany jest także inżynierem procesu i druga nazwa jest równocześnie szczegółowym określeniem wymagań kwalifikacyjnych, które technolog powinien spełniać.

Mianowicie, technolog produkcji musi posiadać wykształcenie inżynierskie, gdyż jego praca wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również popartych praktyką umiejętności.

Jakie kierunki pomogą nam w zdobyciu tego zawodu? Automatyka i robotyka, mechatronika, mechanika budowy maszyn, inżynieria produkcji, elektrotechnika oraz wszelkie kierunki pokrewne o profilu techniczno-inżynierskim.

Wymagania pracodawców nie kończą się oczywiście na wykształceniu wyższym, ale obejmują też takie aspekty, jak między innymi znajomość zasad organizowania produkcji, systemów zarządzania jakością czy nowoczesnych programów informatycznych, a zazwyczaj także biegłego posługiwania się językiem obcym.

Idealny technolog produkcji powinien cechować się umiejętnością analitycznego myślenia, niezbędną w codziennych zajęciach. Co do nich należy, poza techniczną koordynacją procesów produkcyjnych? Przede wszystkim nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem maszyn i urządzeń komputerowych, planowanie optymalizacji i zwiększanie efektywności pracy, przygotowywanie projektów, raportów i kosztorysów oraz przeprowadzanie prac naprawczych i modernizacyjnych. Do codziennych obowiązków zaliczyć można również rozwiązywanie bieżących problemów, opierające się na sprawnej pracy zespołowej.

luty 9

Czym się zajmuje technolog w budownictwie?

czym się zajmuje technolog w budownictwieBranża budowlana zatrudnia specjalistów z dziedziny projektowania i realizacji procesów produkcyjnych – są to technolodzy robót wykończeniowych. Jak sama nazwa wskazuje, zajmują się oni wykańczaniem budynków. Termin ten mieści w sobie wiele różnorodnych działań, których praktyczna znajomość świadczy o szerokiej wiedzy specjalistycznej i rozwiniętych umiejętnościach techniczno-inżynierskich.

Osoby, zatrudnione na takim stanowisku, zajmują się prawidłową organizacją miejsca pracy, a także materiałów i narzędzi niezbędnych do jej wykonania. Wykonują prace murarskie, kładą tynki i okładziny, podłogi i ocieplenia, zajmują się także malowaniem ścian z wykorzystaniem wszystkich dostępnych technik, jak również oferują wykonawstwo konserwacji i remontów.

Istotny jest fakt, że to właśnie technolog jest specjalistą działającym w oparciu o projekt budowlany, zatem w jego gestii będzie leżało prawidłowe przestrzeganie norm. Technolog robót wykończeniowych monitoruje także poszanowanie standardów jakościowych i ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy czy uchybienia w tej materii. Musi przy tym znać i stosować w praktyce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe oraz dotyczące ochrony środowiska i ochrony indywidualnej pracowników. Do jego obowiązków należy również sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, a także tworzenie kosztorysów oraz nadzorowanie procedur odbiorczych.

luty 5

Kim jest technolog drewna?

kim jest technolog drewnaTechnolog drewna jest specjalistą, działającym w obszarze przemysłu drzewnego. Wprowadza w życie odpowiednie normy i standardy jakości, a także kontroluje ich przestrzeganie. Ponad to monitoruje linie produkcyjno-technologiczne i dba o prawidłowe wykorzystywanie maszyn, służących do obróbki drewna.

Jego praca skupia się na optymalizacji procesów technologicznych oraz tworzeniu takich rozwiązań produkcyjnych, które sukcesywnie będą zwiększać efektywność działań w profilu danej firmy. Osoba, zatrudniona na tym stanowisku, biegle posługuje się wiedzą techniczną i posiada wykształcenie wyższe na kierunku inżynierii materiałów drzewnych. Nie tylko realizuje procesy technologiczne, ale przede wszystkim projektuje je przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi.

Jego praca wspomagana jest przez systemy komputerowe i wymaga również znajomości zagadnień ochrony środowiska, maszynoznawstwa, automatyki i elektryki, mechaniki i termodynamiki, systemów pomiarowych i wielu innych. Specjalistyczne wymagania w zakresie kompetencji zrównoważone są odpowiednio wysokim wynagrodzeniem.

Wykształcenie w zakresie technologii drewna oferują m.in. uniwersytety w Warszawie i Poznaniu. Przygotowują one do pracy nie tylko w przemyśle drzewnym, ale także meblarskim i papierniczym oraz w firmach projektowych, konstrukcyjnych, badawczych, handlowych i atestacyjnych.