Praca: Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej


Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Farmaceutycznej
Miejsce pracy: Gdańsk

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełen etat

zatrudnienie na czas określony 1 rok (z możliwością przedłużenia umowy)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianie rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w opiece nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych (w tym m.in. podnoszenie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim, udział w szkoleniach i konferencjach oraz kursach lub stażach zagranicznych trwających łącznie min. 2 tygodnie),
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończonych studiów wyższych na kierunku chemia, biotechnologia, farmacja, biologia lub nauki pokrewne,
 • posiadania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • znajomości hodowli komórkowych, technik biologii molekularnej oraz cytologicznych takich jak western blot, izolacja DNA i RNA, cytometria przyepływowa, obrazowanie komórek z wykorzystaniem mikroskopii, izolacja i agregacja płytek krwi,
 • doświadczenia w pracy z nanostrukturami,
 • ukończonego szkolenia umożliwiającego pracę ze zwierzętami,
 • doświadczenia w pozyskiwaniu grantów,
 • opublikowanych wyników rozprawy doktorskiej,
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej dwóch publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowym z co najmniej Q2; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 6,0 pkt. IF,
 • udziału w przynajmniej jednym projekcie badawczym lub edukacyjnym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
 • mile widziane posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie nauk medycznych lub w trakcie zdobywania specjalizacji.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

APLIKUJ TERAZ